Alleen levering aan personen ouder dan 18 jaar

Bent u ouder dan 18?

JA NEE

Privacyverklaring Sigaren Online

Laatst gewijzigd op: 22-05- 2018

Het roken van sigaren is een individuele keuze. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen en welke rechten u heeft om uw gegevens in te zien en aan te passen. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Sigaren-Online. U dient zich ervan bewust te zijn dat Sigaren-Online niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Sigaren-Online respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Zolang u geen account aanmaakt registreren wij geen gegevens tijdens het bezoek van onze website. Wanneer u zich een account aanmaakt op onze website vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn uw naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer om een order te kunnen verwerken. Ook uw leeftijd wordt geregistreerd om aan de tabakswet te voldoen. Deze gegevens worden alleen gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en voor een e-mail nieuwsbrief. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van XLS-hosting.

Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met de gegevens die u ons verstrekt. Wij leggen uit welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en verwerkt en met welk doel. Ook maken wij duidelijk welke rechten u heeft als u persoonlijke informatie met ons deelt. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen. De inhoud van deze verklaring kan op een later tijdstip eenzijdig worden aangepast. Wij zullen u altijd de nieuwste versie aanbieden. De meest recente versie is altijd leidend.

Definities

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

• Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

• Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen.

Privacy beleid

Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het aangaan van een overeenkomst met u en het nakomen van deze overeenkomst. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens delen met andere organisaties die ons bijvoorbeeld helpen met onze website of op met de opslag van gegevens. Wij doen dit in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Deze wetgeving stelt eisen aan onder andere de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Datzelfde geldt voor de beveiliging van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Ook zijn wij gebonden aan termijnen die gelden voor het opslaan en bewaren van persoonsgegevens. Wij hebben binnen onze organisatie een privacy coördinator benoemd. Deze ziet er binnen ons bedrijf op toe dat de regels voor gegevensbescherming gevolgd worden. Indien u vragen heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, neem dan eerst contact op met uw reguliere contactpersoon bij Edwines.

Voor welk doel worden uw persoonsgegevens gebruikt?

De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om onze (formele) relatie met u te onderhouden en uw bestelling af te handelen. Ook willen wij u kunnen informeren over ontwikkelingen die relevant zijn voor u, onder andere door middel van het verzenden onze nieuwsbrieven. Welke persoonsgegevens gebruiken wij? Om contact te kunnen onderhouden en uw bestellingen af te handelen hebben wij uw contactgegevens nodig. Om te bepalen of wij geen producten aan minderjarigen verkopen moeten wij uw leeftijd vastleggen. U bepaalt zelf welke informatie met ons wilt delen door deze wel of niet aan te leveren en geeft ons toestemming voor de verwerking van uw gegevens.

Geven wij gegevens door aan derde partijen?

Als onderdeel van onze samenwerking is het mogelijk dat wij persoonsgegevens delen met derde partijen. Wij maken in de volgende gevallen gebruik van derde partijen:

• Voor informatieverstrekking en aanmelding via onze website;

• Voor de veilige opslag van onze bedrijfsinformatie;

• Voor digitale communicatie met onze relaties.

• Indien wij uw gegevens aan derde partijen verstrekken, zorgen wij er voor dat ook deze derde partij daar zorgvuldig mee omgaat. Dit begint al met een zorgvuldige selectie door ons van deze partijen. De derde partij moet kunnen aantonen dat uw gegevens goed beveiligd worden en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Onze samenwerkingspartners dienen zich uiteraard aan de privacywetgeving te houden.

Gebruik van cookies

Net als vele andere websites, gebruiken ook wij cookies om de gebruikerservaring te optimaliseren. Wij gebruiken daarvoor alleen cookies met een technisch oogmerk – niet met als doel om uw gedrag te volgen en op te slaan.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Die maatregelen zijn van technische en organisatorische aard. Onder het laatste wordt verstaan dat alle informatie slechts toegankelijk is voor de personen die deze informatie ook daadwerkelijk nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Alle genomen maatregelen worden periodiek geëvalueerd en indien nodig herijkt. Bewaren en vernietigen Zodra er geen redenmeer is om gegevens te bewaren worden deze vernietigd. Indien er gegevens worden bewaard zullen wij deze goed beveiligen.

Uw rechten

Op basis van de wet komt u een aantal rechten toe, te weten:

  • recht op correctie en aanvulling;
  • recht op inzage;
  • recht op beperking van de verwerking;
  • recht op bezwaar;
  • recht op dataportabiliteit;
  • recht op vergetelheid;

indien u van een hierboven genoemd recht gebruik wil maken kunt u contact opnemen met onze privacy coördinator.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw gegevens of hoe wij u hier over informeren, neem dan contact op met ons via info@sigaren-online.nl. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u deze voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.